02133559260-09198030842

مصرف برق کولر گازی چند وات است

})